CS Graduate Photo
Email:
kk405 at cs.duke.edu
Office:
N207 North
Phone:
(919) 660-4020
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~kk405
Advisor:
David Carlson