CS Graduate Photo
Email:
rr276 at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~rr276
Advisor:
Pankaj K. Agarwal