CS Graduate Photo
Email:
rr276 at cs.duke.edu
Office:
N207 North
Phone:
(919) 660-4020
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~rr276
Advisor:
Pankaj K. Agarwal