CS Graduate Photo
Email:
kty4 at cs.duke.edu
Office:
N005 North
Phone:
(919) 660-4005
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~kty4
Advisor:
Pankaj K. Agarwal