CS Graduate Photo
Email:
kty4 at cs.duke.edu
Office:
D341 LSRC
Phone:
(919) 660-6554
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~kty4
Advisor:
Pankaj K. Agarwal