CS Graduate Photo
Email:
gks9 at cs.duke.edu
Office:
N001 North
Phone:
(919) 660-4004
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~gks9
Advisor:
Samuel Wiseman