CS Graduate Photo
Email:
hparikh at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~hparikh
Advisor:
Landon Cox