CS Graduate Photo
Email:
kyma at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~kyma
Advisor:
Ashwin Machanavajjhala