CS Graduate Photo
Email:
ect15 at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~ect15
Advisor:
Pankaj K. Agarwal