CS Graduate Photo
Email:
ek167 at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~ek167
Advisor:
Jeffrey S. Chase