CS Graduate Photo
Email:
jg420 at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~jg420
Advisor:
David Carlson