CS Graduate Photo
Email:
yg185 at cs.duke.edu
Web page:
http://www.cs.duke.edu/~yg185